Boomkwekerij 't Herenland

Diep geworteld in de notenwereld

Algemene voorwaarden Boomkwekerij ‘t Herenland V.O.F.

1. Begripsbepalingen
1.1      Verkoper: Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F (KvK-nummer 11050289), gevestigd te Randwijk, de Hel 8, Nederland.
1.2      Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van de verkoper goederen afneemt, dan wel die met de verkoper een overeenkomst sluit, respectievelijk wenst te sluiten voor levering van goederen.
1.3      Offerte: Een aanbod tot het aangaan van een transactie.
1.4      Order: De schriftelijke acceptatie door de koper van een offerte.

2. Toepasselijkheid
2.1      Alle door de verkoper gedane aanbiedingen, offertes, alle met hem gedane koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden.
2.2      De toepasselijkheid van andere voorwaarden, waaronder de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien de koper in zijn algemene voorwaarden heeft bedongen dat deze voorwaarden voorrang hebben boven de algemene voorwaarden van de verkoper.
2.3      Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een geldig beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Deze afwijking heeft uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.4      Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per telefax of langs de elektronische weg of middels onze website (www.herenland.nl).
2.5      Indien deze voorwaarden en de koopovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen algemene voorwaarden.
2.6      Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan in de Nederlandse, dan is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
2.7      De koper heeft recht op een gratis exemplaar van de algemene voorwaarden van Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. Deze zullen op verzoek van de koper worden verstrekt.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1      Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevat, onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei.
3.2      Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt tot stand wanneer de verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en wanneer tevens een eventueel overgekomen betalingszekerheid door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.
3.3      Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, voldoende kredietwaardig is voor een geldige nakoming van de overeenkomst.
3.4      Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals mondelinge toezeggingen door verkoper of namens voor haar werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.5      Plantnamen worden omschreven volgens de Naamlijst van Houtige Gewassen en de Naamlijst van Vaste planten, uitgegeven door PPO te Lisse. Deze is te raadplegen op:
www.internationalplantnames.com/HTML/Nederlands/index_ned.htm

4. Prijzen
4.1      Alle prijzen voor de goederen worden vastgesteld in de valuta euro, exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2      Indien na de orderbevestiging, maar voor levering van de producten één
of meer van de kostprijsbepalende factoren worden gewijzigd, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
4.3      Alle kosten met betrekking tot het transport, de emballage dan wel de verpakking, de verzekering en controle de NVWA en/of Naktuinbouw zijn voor rekening van de koper. Alle (buitenlandse) invoerrechten, belastingen en/of heffingen die wegens door de verkoper met de koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op aan de verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht.
4.4      Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat de prijs in een andere valuta dan euro is, dan is de wisselkoers van de euro op de datum van de orderbevestiging van toepassing.
4.5      In geval van een onvoorzienbare verhoging van de kostprijs, is de verkoper gerechtigd de prijs te verhogen, met dien verstande dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging van meer dan 10%.

5. Betaling
5.1      Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door de verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta. Is er een betalingskorting afgesproken, dan dient betaling van de door verkoper verkochte goederen binnen acht dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta.
5.2      Als datum van betaling geldt de datum waarop de verkoper de betaling heeft ontvangen. Contante betalingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper plaatsvinden. Als bewijs van deze contante betalingen geldt de kwitantie van de verkoper.
5.3      De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, betalingskorting of opschorting op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, of wegens enige andere door de koper gepretendeerde vordering of aanspraak. Een beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
5.4      Wordt de betalingstermijn van 30 dagen overschreden, dan is de koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. De verkoper is gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor rekening van de koper zijn, zowel de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden tenminste 15% van het in te vorderen bedrag gesteld, met een minimum van €250,00. Onder ‘buitengerechtelijke kosten’ zijn begrepen: alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, naast de verschotten en het honorarium van degene die door de verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente alsmede de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
5.5      Als een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is de verkoper gerechtigd om voor de deelleveringen betalingen te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.
5.6      Aan personen in dienst van de verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan de koper niet bevrijdend betalen.
5.7      De verkoper is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, zal worden voldaan. De verkoper heeft hierbij het recht om van de koper voorafgaande betaling of een voorschot te eisen. Weigert de koper om voorafgaande betaling te doen of om een voorschot te voldoen, of om de gevraagde zekerheid te stellen, dan heeft de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Daarnaast heeft de verkoper het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van de eventueel door hem geleden schade.
5.8      De verkoper heeft het recht, ondanks een andere bestemming van de betaling van de koper, betalingen eerst met oudere schulden te verrekenen. Zijn er reeds kosten en rente ontstaan, dan worden met de betaling eerst de (buitengerechtelijke) kosten, dan de rente en pas daarna de hoofdsom verrekend.

6. Levering
6.1      Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vinden alle leveringen plaats vanaf Boomkwekerij ’t Herenland, gevestigd aan de Hel 8, te Randwijk, Nederland (Levering vanaf kwekerij). Bij de levering gaat het risico van de goederen en al het overige wat met de goederen in verband staat, over op de koper.
6.2      Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn afgenomen, staan deze tot zijn beschikking en worden deze voor rekening en risico van de koper opgeslagen. Kosten die in verband staan met de opslag, worden bij de koper in rekening gebracht.
6.3      Indien de verkoper en de koper schriftelijk zijn overeengekomen dat de levering plaatsvindt op basis van Deliverd at Place, zijn de volgende mogelijkheden van toepassing:
- DAP: Planten worden op basis van volle vrachten door de verkoper naar de afgesproken plaats vervoerd. Lossen etc. moet door de koper (of een vertegenwoordiger van de klant) gebeuren.
- DAP in combinatie: Indien door de koper bestelde hoeveelheid goederen door de verkoper wordt ingeschat als minder dan een volle vracht, dan kan de betreffende levering alleen in een combinatiezending worden ingepland. Dit houdt in dat de leverdatum en het tijdstip hierdoor minder flexibel zijn in te plannen en door de verkoper worden bepaald.
- DAP gelost: Bij leveringen in Nederland en België lost de verkoper de goederen direct naast de vrachtauto op een voor de vrachtauto bereikbare plaats. De koper is verplicht om assistentie te verlenen bij het lossen.
- DAP gelost in plantgat: Bij leveringen in Nederland en België lost de verkoper de goederen in het plantgat. Het plantgat moet vooraf zijn gemaakt door de koper en moet bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. De goederen worden alleen gelost in het plantgat, niet gepland. Het rechtzetten, vastzetten etc. dient nadien door de koper te gebeuren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.4      In alle gevallen geldt dat de chauffeur de verantwoordelijkheid heeft voor het schadevrij bereiken van de losplaats. De chauffeur is hierbij de persoon die inschat of de losplaats bereikbaar is.
6.5      Leveringen waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen, geschieden door middel van volle vrachten. Als de koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er deelvrachten ontstaan, heeft de verkoper het recht de hierdoor ontstane meerkosten door te berekenen aan de koper. Orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich, naar het oordeel van de verkoper, voordoet.
6.6      Bij de door de verkoper verzorgde leveringen draagt de koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.7      Indien verkoper franco levert, geldt dat de maximum lostijd van een volle vracht drie uur bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra losuren/wachturen. Deze extra uren worden aanvullend per uur in rekening gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor het gehele uur geldt. 
6.8      Verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend volgens de prijs zoals gepubliceerd door de Stichting Hulpmaterialen. De koper mag het verpakkingsmateriaal in hetzelfde seizoen van levering schoon en in goede staat terugbrengen, waarna door verkoper een vaste gehanteerde vergoeding wordt terugbetaald aan de koper. 
6.9      Door verkoper meegeleverde hulpmaterialen zoals stroppen, kettingen, holsters, etc. worden door verkoper in rekening gebracht en worden slechts dan gecrediteerd wanneer deze voor rekening en risico van de koper in goede staat binnen één maand na levering geretourneerd zijn aan verkoper. 
6.10    De datum van levering wordt door de verkoper in overleg met de koper bepaald. De overeengekomen levertijd vangt aan, zodra er een overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2. Opgegeven leverdata worden niet als een fatale termijn beschouwd. Als er een leverdatum is overeengekomen, zal de verkoper ernaar streven deze datum als leverdatum aan te houden.
6.11    De verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd, dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de koper. Hierbij heeft de koper de verkoper in gelegenheid gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn, waarbij de verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
6.12    De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een niet tijdige levering, indien voor zover deze niet tijdige levering is te wijten aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van de verkoper komen, waaronder begrepen niet of niet tijdige nakoming door leveranciers.
6.13    Het niet (op tijd) nakomen van de betalingsverplichting door de koper, schort de leveringsverplichting van de verkoper op.
6.14    Indien er geen afleveringstermijnen zijn overeengekomen en de aflevering op afroep geschiedt, heeft de verkoper het recht de herfstleveranties voor 15 december van het betreffende jaar en de voorjaarsleveranties voor 15 april uit te voeren. 
6.15    Wortelgoed moet voor 31 maart geleverd worden, bomen met draadkluit voor 30 april en pot- en containerplanten voor 15 mei. Afwijkingen moeten schriftelijk aan verkoper worden meegedeeld. Bij leveringen op afroep heeft verkoper altijd het recht na 15 mei kluit- en potplanten te leveren. Bij overeenkomsten die na 15 mei tot stand komen, heeft verkoper het recht om binnen 14 dagen te leveren. 
6.16    Bij een verzoek om de voorjaarslevering uit te stellen tot het najaar komen alle gemaakte kosten om dit mogelijk te maken voor rekening van de koper. Daarnaast wordt de koper op dat moment alvast minimaal 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. 
6.17    Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de in artikel 5 omschreven voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering. 
6.18    Beide partijen zijn verplicht om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

7. Overmacht
7.1      In geval van overmacht, als zodanig gelden onder meer oproer, oorlog, oorlogsdreiging, periode van nationale rouw, staking, mobilisatie, zeer slechte weersomstandigheden, nalatigheid van de leveranciers van de verkoper, fytosanitaire restricties, teeltmislukking, natuurrampen, virussen, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen, dan wel andere omstandigheden waar de verkoper geen invloed op heeft, waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft de verkoper het recht om te kiezen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat er een einde is gekomen aan de overmachtsituatie.
7.2      Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen en de kosten die daarmee in verband staan, voldoen.
7.3      Duurt de opgeschorte termijn (ingevolge artikel 7.1) langer dan 2 maanden, dan heeft de koper het recht om de overeenkomst, als de verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden, nadat de koper een redelijke schriftelijke termijn voor levering van de goederen heeft gesteld en de verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. In een dergelijk geval is de koper niet gerechtigd tot enige vorm van (schade)vergoeding.

8. Onvoorziene omstandigheden bij de koper
8.1      Indien door onvoorziene omstandigheden de koper (gelet op de redelijkheid en billijkheid door de verkoper) de betaling of andere verplichtingen niet kan nakomen, zullen beide partijen overleggen over het ontbinden of wijzigen van de koop.
8.1      Als de verkoper en de koper binnen 14 dagen na de mededeling van omstandigheden het niet eens kunnen worden, kunnen beide partijen zich tot een mediator of het
Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij wenden.

9. Reclamatie
9.1      De koper is verplicht de goederen bij de aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Hieronder wordt verstaan: alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of eenvoudig onderzoek kunnen worden vastgesteld. Daarnaast is de koper verplicht om te controleren of de geleverde goederen ook op de overige punten overeenstemmen met zijn bestelling. Is er volgens de koper sprake van non-conformiteit of een gebrek, dan deelt de koper dit direct mee aan de vervoerder en schriftelijk binnen acht dagen aan de verkoper. Door het niet naleven van de controleplicht verliest de koper alle eventuele aanspraken op de verkoper.
9.2      Als het geleverde aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen wat is overeengekomen, dan zal de koper desondanks gehouden zijn de geleverde goederen te accepteren. De verkoper heeft het recht om voor niet leverbare soorten vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of lagere diktes en/of groottes te leveren en tegen de dienovereenkomstige hoge of lagere prijs. Een dergelijke levering is niet gebrekkig.
9.3      Reclamaties betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na aflevering zijn ingediend. In de reclamatie moet het gebrek nauwkeurig zijn omschreven. Niet behoorlijk ingediende reclamaties worden niet in behandeling genomen. Zodra deze termijn is overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclamaties niet meer in behandeling worden genomen. De datum van de poststempel, fax of e-mail is bepalend bij de vaststelling of een reclamatie tijdig is ingediend. 
9.4      De koper dient de betreffende goederen afgescheiden van de overige goederen op te slaan, of uit te planten om de goederen van verkoper te blijven onderscheiden. Daarnaast dient koper de goederen met voldoende zorg te behandelen en te onderhouden. 
9.5      De klacht moet een omschrijving van het gebrek bevatten. De verkoper dient op eerste verzoek door de koper in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de verkoper op haar verzoek een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamatie door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper. Bij ongegrond verklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.
9.6     
Het recht van reclamatie is niet overdraagbaar. Het recht van reclamatie kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractpartij van verkoper.
9.7      Het recht van reclamatie vervalt, als de koper de door hem afgekeurde goederen gedurende de periode dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld en onderhouden. 
9.8      Heeft de koper tijdig en correct gereclameerd bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan heeft de verkoper keuze tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Voor vervangende leveringen moet verkoper een redelijke termijn worden gegund. 
9.9      Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper plaatsvinden. 

10. Aansprakelijkheid
10.1    De koper is verplicht om zijn afnemers, indien noodzakelijk, te informeren over de juiste behandeling van de geleverde producten en hen in het bijzonder op de hoogte te stellen van de aan de goederen verbonden gevaren, indien deze aanwezig zijn, zoals giftigheid van de goederen.
10.2    De verkoper is nimmer aansprakelijk voor her groei, bloei en vruchtdracht van de geleverde goederen of het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de geleverde goederen, als de koper zelf voor het transport, de aanplant en de nazorg heeft gezorgd. De koper kan geen aanspraak maken op her levering of schadevergoeding, tenzij een hergroei garantie schriftelijk is overeengekomen.
10.3    Als de verkoper het transport, de aanplant en de nazorg heeft verzorgd, dan heeft de koper wel aanspraak op her levering van de goederen die na het eerste groeiseizoen niet meer in leven zijn, tenzij ander schriftelijk is overeengekomen.
10.4    De koper is te allen tijde verantwoordelijk om te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische omstandigheden, geschikt zijn voor de goederen.
10.5    Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade. Meer specifiek wordt aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
10.6    Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 10.2 en 10.4 op de verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, met dien verstande dat verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 15.000,00 in totaliteit per schadegeval.  
 

11. Annulering
11.1    De verkoper heeft het recht om een order te annuleren, als op het moment van de levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn eerdere betalingsverplichtingen ten opzichte van de koper. De verkoper kan tevens dit recht gebruik maken als de informatie betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld.
11.2    De annulering van een order door de koper is in beginsel niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer de koper een order toch geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal de verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de koper annuleringskosten betaalt, die tenminste gelijk zijn aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen te vermeerderen met BTW. Tevens is de verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte en te maken kosten (onder andere kosten van voorbereiding, verzorging, (afgebroken) vervoer, opslag en dergelijke) in rekening te brengen, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade. 
11.3    De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Weigert de koper om de goederen aan te nemen, dan heeft de verkoper het recht om deze goederen elders te verkopen. De koper is aansprakelijk voor het prijsverschil, alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder mede begrepen de opslagkosten, vervoerskosten en andere kosten die daaruit voortvloeien.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1    De eigendom van de door de verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper, dan na integrale betaling van de door alle verkoper gefactureerde bedragen. Hieronder worden ook begrepen: eventuele rente, boete en kosten, alsmede alle vorderingen vanwege tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper uit deze overeenkomst of uit andere overeenkomsten. Afgifte van een cheque of een ander handelspapier gelden in dit verband niet als betaling.
12.2    De verkoper heeft het recht om de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, als de koper op enige wijze in gebreke blijft met het voldoen aan zijn verplichtingen. In dat geval is de koper verplicht om de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen. De kosten die in verband staan met het terugnemen van de verkochte goederen komen voor rekening van de koper.
12.3    De koper dient de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust, afgescheiden van de overige goederen op te slaan waardoor er een onderscheid van de goederen van de verkoper kan worden gemaakt.
12.4    Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust, mag de koper deze goederen niet uitplanten, niet in de grond verankeren, niet vervreemden, niet bezwaren, niet verpanden en niet in de macht van een derde brengen. Het is de koper niet toegestaan de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surseance van betaling is gevraagd, of de koper in staat van faillissement is verklaard.

13. Ontbinding en opschorting
12.1    Als de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen die uit de voor hem gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel de gegronde vrees daarvoor bestaat, alsmede in geval van aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de koper, alsmede in geval van diens overlijden, ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze een vennootschap is, dan wel wanneer er een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm, of in het bestuur van de vennootschap, of in de inbreng van activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten met een redelijke termijn, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
13.2    De vordering van de verkoper inzake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de ontbinding of opschorting voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

14. Elektronische facturatie
14.1    Bij het sluiten van een koopovereenkomst verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van de elektronische facturatie door Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1    De verkoper behoudt zich alle rechten die de verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen. 
15.2    In die gevallen waarin uit de door de verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet, is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Geniet een ras in Nederland geen kweekbescherming, maar staat in het land van de koper nog onder octrooi, is de koper gehouden tot nakoming van de daarmee samenhangende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden (waaronder de kwekersrechthebbende) ontstane schade. 

16. Strijdigheid wettelijke bepalingen
16.1    Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. Wel zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. De verkoper behoudt zich het recht om de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige bepaling. 

17. Bevoegde rechter/toepasselijkheid recht
17.1    Alle geschillen, ook die slechts door een van de partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, tenzij partijen overeenkomen   het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.
17.2    Op alle door de verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Versie 11-2016